Ścieżki wsparcia - informacje dla uczestników

 

Procedura zwrotu kosztów dojazdu

W związku z przewidzianą we wniosku o dofinansowanie projektu "Adaptacja czy INNkubacja - program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia" możliwością zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia udostępniamy formularz Wniosku o zwrot kosztów dojazdu oraz formularz Oświadczenia przewoźnika o cenie najtańszego biletu na danej trasie.

 

Przypominamy jednocześnie, że o zwrot kosztów dojazdu mogą się starać osoby dojeżdzajace na szkolenie spoza miejsca, gdzie odbywają się poszczegfólne formy wsparcia (tj. Rzeszowa lub Stalowej Woli). Zwrotowi kosztów dojazdu podlegają wydatki poniesione na przejazdy międzymiastowe (tam i z powrotem) komunikacją zbiorową (PKP/PKS) na podstawie kompletu biletów komunikacji zbiorowej z jednego dnia szkoleniowego (lub innej formy wsparcia). Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu jest złożenie Wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz z wymaganymi załącznikami, a także podpisy uczestnika na listach obecności w danym dniu wsparcia.

 

W przypadku braku możliwości dojazdu komunikacją zbiorową (całkowity brak połączenia z danej miejscowości do miejsca szkolenia lub brak możliwości dojazdu na lub ze szkolenia w  godzinach umożliwiających swobodne dotarcie) możliwy jest zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym. W takim przypadku zwrotowi podlega równowartość ceny najtańszego biletu na danej trasie (w przypadku braku połączenia na danej trasie uwzględnia się cenę biletu do najbliższej miejscowości od m-ca zamieszkania uczestnika, w któej autobus/pociąg się zatrzymuje) udokumentowana przedłożonym biletem lub Oświadczeniem przewoźnika o cenie biletu na danej trasie. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu jest złożenie Wniosku o zwrot kosztów dojazdu, kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, a w przypadku gdy uczestnik projektu nie jest właścicielem samochodu, również umowy użyczenia pojazdu, a także podpisy uczestnika projektu na liście obecności za dany dzień szkolenia.

Wnioski o zwrot kosztów dojazdu wraz z kompletem wymaganych dokumentów przyjmowane będą najpóźniej do 7 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym koszty te zostały poniesione, a jeżeli działanie kończy się w trakcie miesiąca – do 7 dni od dnia zakończenia działania. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu kolejnym pod warunkiem posiadania na ten cel niezbędnych środków finansowych. Wypłata refundowanych kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych – w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy, a w przypadku gdy działanie kończy się w trakcie trwania miesiąca – w terminie do 14 dni, licząc od daty jego zakończenia.

 

Menu główne

Wyszukiwarka

  

O projekcie

Adapatacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia

Jak wynika z analiz podkarpackiego rynku pracy – kolejne przedsiębiorstwa w najbliższym czasie będą rozpoczynały bądź też kontynuowały procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Skutkiem podejmowanych w firmach na terenie województwa działań jest wzrastająca liczba osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub też zagrożonych zwolnieniem, które z powodów dotyczących zakładu pracy zmuszone zostały do poszukiwania nowego miejsca pracy. To zwykle trudne zadanie, zwłaszcza dla tych, którzy po latach pracy w jednej firmie posiadają zdewaluowane kwalifikacje niedostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców, co więcej zaś – nie bardzo wiedzą, jak i gdzie szukać zatrudnienia.

więcej >

Facebook